Dôležitá je pre nás

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, udeľujem Grappastudio s.r.o., Ulica 29. Augusta 32/B, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 46970371 (ďalej len „Grappastudio“)

súhlas so spracovaním mojich osobných údajov:

  • v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa
  • za účelom spracovania správy z webového formulára a spätného kontaktovania, a to na dobu 2 roky od udelenia súhlasu.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu na .

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ sa spracovania osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm e) alebo f) GDPR, máte podľa čl. 21 GDPR právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Spracovateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa
čl. 20 GDPR.

Ak spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 a) GDPR, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v krajine v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Prevádzkovateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na:

E-mail:  

Grappastudio s.r.o.